Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

rechtspersoon: Pro legal Juridische Opleidingen BV is de rechtspersoon met wie de cursisten en de docenten een overeenkomst sluit. Pro Legal Juridische Opleidingen maakt gebruik van de handelsnaam Law House juridische opleidingen.

afnemer: degene die met Pro legal Juridische Opleidingen BV (hierna te noemen: Law House) een overeenkomst heeft gesloten;

cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van Law House deelneemt;

digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm;

open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops (PO) en leergangen van Law House waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, maatwerkopdrachten, leergangen, digitale producten, kennisbijeenkomsten en documentatieabonnementen van Law House;

PO: Permanente Opleiding;

schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail;

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Law House en afnemer, tenzij schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen; 2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden Law House niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen; 2.3 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

  1. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Law House, inschrijving bij of opdracht aan Law House en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Law House.

  1. Prijzen

4.1 Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst die van als ware de betreffende cursus, training, workshop, leergang of kennisbijeenkomst geheel gevolgd. 4.2 Law House behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

  1. Facturering en betaling

5.1 Law House factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.. 5.2 Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur. 5.3 Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Law House om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. 5.4 In het geval niet of niet tijdige betaling is Law House gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

  1. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt. 6.2 In het geval van overmacht is Law House geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door Law House ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan Law House of aan de licentiegevers van Law House. 7.2 Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Law House te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 7.3 Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door Law House verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Law House.

  1. Persoonsgegevens

8.1 Law House gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. 8.2 Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van Law House ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

  1. Aansprakelijkheid

9.1 Law House betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Law House slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs. 9.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Law House niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. 9.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van Law House heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen. 9.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer Law House hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de overeenkomst tussen Law House en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.